Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.remiro.cz, www.familyfashion.cz, facebookové skupinky remiro fashion (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě www.remiro.cz, www.familyfashion.cz,  a na facebookové skupince remiro fashion, který provozuje Remiro s.r.o. IČO 11940841, Praskolesy 336, 267 54, Česká republika

1.2 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího (dále jen „kupující“). Údaje prodávajícího jsou následující:

        Remiro s.r.o.
        sídlo: Praskolesy 336, 267 54 Praskolesy, Česká republika
        IČO: 11940841 DIČ: CZ11940841
        e-mailová adresa: renata.zbelova@remiro.cz
        tel.: +420 601322516
        Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 355864.  (dále jen „prodávající“) 

1.3 Je-li kupujícím spotřebitel podle bodu 2.2 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) a zákonem č. 634/1992Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

1.4 Je-li kupujícím jiný subjekt než spotřebitel podle bodu 2.3 níže, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami ObčZ (přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 ObčZ nepoužijí).

1.5 Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich obsah je mu znám a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

 1. Vymezení pojmů a postup uzavření kupní smlouvy

2.1 Prodávajícím je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

2.2 Kupujícím-spotřebitelem je každý kupující, nejedná-li se o kupujícího-jiný subjekt podle odstavce 2.3 těchto obchodních podmínek.

2.3 Kupujícím - jiným subjektem je takový kupující, který je podnikatelem, a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti. Podnikatelem je přitom ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.4 Předmětem koupě na základě uzavřené kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále jen „zboží“). Informace o zboží dostupném na www.remiro.cz, www.familyfashion.cz, facebookové skupince remiro fashion, jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodujícími jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující odešle objednávku prodávajícímu.

2.5 Ceny mají charakter cen smluvních a jsou uváděny včetně DPH. K ceně je připočítáváno dopravné podle pravidel stanovených níže v čl. 5 těchto obchodních podmínek. Ceny uváděné v internetovém obchodě se mohou průběžně měnit. Uvedená cena zboží je platná v okamžiku odeslání objednávky kupujícího prodávajícímu.

2.6 Nabídka zboží v rámci internetového obchodu www.remiro.cz, www.familyfashion.cz, facebookové skupinky remiro fashion je prezentací nabízeného a prodávaného zboží, a sama o sobě není návrhem na uzavření kupní smlouvy. Návrhem na uzavření kupní smlouvy je až řádně vyplněná a odeslaná objednávka kupujícího prodávajícímu. Okamžikem uzavření smlouvy je odeslání potvrzujícího emailu, který prodávající zašle kupujícímu na základě jím zaslané objednávky (akceptace nabídky). Fakturu ve formátu PDF a webové faktury zasílá prodávající po přijetí platby za zboží a dopravné. 

2.7 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačních podmínek, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Od uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti, vyplývající z uzavřené kupní smlouvy.

2.8 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky či pro získání dalších informací jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

 1. Práva a povinnosti smluvních stran, výhrada vlastnictví

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží a dopravné.

3.2 Prodávající dodá zboží specifikované v elektronické objednávce kupujícího (objednávce doručené prostřednictvím elektronické pošty) na objednávkovém formuláři, který kupující vyplňuje při objednání zboží.

3.3 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu udanou kupujícím v objednávkovém formuláři.

3.4 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu a dopravné řádně a včas v souladu s těmito obchodními podmínkami.

3.5 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

4.1 V souladu s § 1829 odst. 1 ObčZ. má kupující-spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě čtrnácti kalendářních dnů. Lhůta podle předchozí věty běží ode dne převzetí zboží.

4.2 Výše uvedená lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud kupující-spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje. V takovém případě kupující-spotřebitel ponese náklady spojené s navrácením zboží.

4.3 Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo poškozeno nebo jeví známky opotřebení, a to tehdy, pokud ke snížení hodnoty zboží došlo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě, že je vrácené zboží poškozené, nefunkční, nekompletní nebo má známky opotřebení a/nebo používání podle předchozí věty, bude kupujícímu-spotřebiteli vrácena kupní cena zboží snížená o náklady vynaložené prodávajícím na uvedení zboží do původního stavu. Tím není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé prodávajícímu.

4.4 V případě, že se kupující-spotřebitel rozhodne odstoupit od kupní smlouvy, doporučuje prodávající následující postup:

 • kupující-spotřebitel oznámí prodávajícímu odstoupení od smlouvy. Pro účely takového oznámení může využít formulář Odstoupení od kupní smlouvy, který je součástí těchto obchodních podmínek. Prodávající emailem potvrdí přijetí oznámení kupujícího-spotřebitele, a to bez zbytečného odkladu. Odstoupit od kupní smlouvy může kupující-spotřebitel ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne obdržení zboží; a následně
 • kupující-spotřebitel odešle zboží prodávajícímu do 14-ti kalendářních dnů po oznámení odstoupení od kupní smlouvy na adresu:
  •  Remiro s.r.o. Praskolesy 336, Praskolesy 267 54
  • nebo prostřednictvím zásilkovny doručit na výdejní místo VM Zbox Kotopeky 7 268 01 (ID14852) 
  • nebo prostřednictvím balíkovny doručit na výdejní místo Česká pošta, č.p. 130, 267 54 Praskolesy
 • zboží bude vráceno kompletní, neporušené a nepoužívané;
 • doporučujeme, aby zásilka se zbožím obsahovala kopii nebo originál faktury;
 • zpět bude zboží zasláno jako běžný balík, zásilky na dobírku nebudou prodávajícím přijaty. Poštovné za zaslání zásilky zpět prodávajícímu je povinen uhradit kupující-spotřebitel.

4.5 Peníze (tj. kupní cena a náklady na dodání zboží do místa určeného kupujícím-spotřebitelem) budou vráceny kupujícímu-spotřebiteli do 14 pracovních dnů od odstoupení od kupní smlouvy, nikoliv však dříve než kupující-spotřebitel zboží prodávajícímu doručí. Výše poštovného z objednávky bude vrácena jen do výše nejlevnějšího nabízeného způsobu dodání.

4.6 Kupující-spotřebitel nemá právo na odstoupení od smlouvy v případě smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího-spotřebitele.

4.7 Vzorový formulář Odstoupení od kupní smlouvy je přílohou těchto podmínek na jejich konci

 1. Platební podmínky

5.1 Zboží bude kupujícímu-spotřebiteli předáno až po úplném zaplacení kupní ceny a dopravného.

5.2 Po dohodě s prodávajícím Kupující-spotřebitel také může uhradit kupní cenu a dopravné osobně při převzetí zboží od pracovníka přepravní společnosti, je-li takové zboží zasíláno na dobírku.

 1. Termín dodání a doprava

6.1 Zboží bude kupujícímu-spotřebiteli odesláno v pracovní dny obvykle do dvou až tří pracovních dnů, nejpozději však do 5 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy a úplném zaplacení kupní ceny a dopravného, nebo do 5 pracovních dnů po uzavření kupní smlouvy v případě zaslání zboží na dobírku (dále jen „termín dodání zboží“). Není-li v době objednávky zboží skladem u prodávajícího, doba odeslání se přiměřeně prodlouží – o této skutečnosti prodávající kupujícího-spotřebitele uvědomí. Zboží je doručeno na adresu dodání uvedenou v objednávce kupujícího-spotřebitele.

6.2 Kupující-spotřebitel je povinen při převzetí zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Tato kontrola se netýká obsahu zásilky. Pokud jsou při převzetí zásilky kupujícím-spotřebitelem zjištěny zjevné znaky poškození, není v takovém případě povinen zásilku převzít a sepíše s přepravní společností zápis o škodě. Poškození zásilky při přepravě nahlásí kupující-spotřebitel prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Nenahlásí-li kupující-spotřebitel zjevné poškození zásilky přepravní společnosti, bere na vědomí, že za takové poškození prodávající neodpovídá.

6.3 Faktura/daňový doklad je vždy přiložen v emailu o přijetí platby, který je odeslán kupujícímu-spotřebiteli po provedení platby.

6.4 Přehled možných způsobů úhrad objednaného zboží:                                       

 • Bankovním převodem z účtu (úhrada ceny zboží a dopravného předem oproti pokynům k platbě v emailu o přijetí objednávky, nebo faktuře)
 • Online platba přes platební bránu se smluvním partnerem - ComGate Payments, a.s., Hradec Králové, Gočárova třída 1754 / 48b
  500 02 Hradec Králové, Aupark (IČ: 279 24 505)
 • dobírkou

6.5 Přehled možných způsobů doručení objednaného zboží (vždy po dohodě s prodávajícím):

 • Osobní vyzvednutí v sídle prodávajícího na adrese:
  •  Č.p. 336, Praskolesy 267 54
 • Zásilkovna - Z-point
 • Zásilkovna - Doručení na adresu
 • Balíkovnou
 • DPD – výdejní místa
 • DPD – doručení na adresu

6.6 Dopravu poskytuje prodávající zdarma při osobním vyzvednutí v sídle prodávajícího, nebo při nákupu zboží v jedné objednávce (za jednu objednávku je počítána každá samostatná objednávka nikoli objednávky sloučené v jednu formou odložit a sloučit s jinou objednávkou) v hodnotě nad 3000,- Kč vyjma způsobu dopravy Zásilkovna – Doručení na adresu kde musí hodnota nákupu zboží dosáhnout výše 4.000,-Kč. Doprava zdarma se nastaví automaticky, při překročení hodnoty košíku nad výše uvedenou hodnotu.

6.7 Výše uvedená ustanovení o termínu dodání zboží a jeho dopravě platí také pro kupujícího-jiný subjekt tak, jak je tento určen odstavcem 2.3 těchto obchodních podmínek.

 1. Záruka za jakost při převzetí, práva z vadného plnění a reklamační řád

7.1 Prodávající odpovídá kupujícímu-spotřebiteli za to, že zboží při převzetí nemá vady (záruka za jakost při převzetí dle § 2161 ObčZ). Faktura za zboží slouží současně jako záruční list.

7.2 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 ObčZ, může kupující-spotřebitel požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující-spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující-spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu také v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.3 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.4 Práva z vadného plnění kupujícímu-spotřebiteli nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací či montáží prováděnými kupujícím-spotřebitelem.

7.5 Vadou zboží není obvyklý barevný nebo strukturový rozdíl u přírodních materiálů, textilních a umělých materiálů. U zboží prodávaného za nižší cenu neodpovídá prodávající za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.

7.6 Prodávající si vyhrazuje právo na drobné technické změny prodávaného zboží.

7.7 Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl kupující-spotřebitel písemně předem upozorněn.

7.8 Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí, kupující-jiný subjekt pak v době šesti měsíců od převzetí zboží.

7.9 Pro kupujícího-jiný subjekt se v případě vadného plnění sjednává odchylně od příslušných ustanovení ObčZ následující:

 • výskyt opravitelné vady či opravitelných vad se považuje vždy za nepodstatné porušení smlouvy, nikoliv za porušení podstatné;
 • při nepodstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny, a to podle volby prodávajícího;
 • při podstatném porušení smlouvy má kupující-jiný subjekt právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

7.10 V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, resp. s prodávajícím potvrzenou objednávkou (jiné zboží než domluvené), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, přiměřenou slevu z ceny zboží (je-li dodané zboží v nabídce prodávajícího levnější než objednané), případně má kupující právo od koupě odstoupit. 

7.11 Výrobky pro provedení záruční opravy jsou přijímány v sídle prodávajícího.

7.12 V případě reklamace má kupující-spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací zboží (dopravné, poštovné apod. v nutné výši).

7.13 Postup uplatnění reklamace:

 • o reklamaci je kupující povinen prodávajícího nejdříve informovat prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto obchodních podmínkách a následně odeslat zásilku se zbožím, vyplěným reklamačním formuláře a kopií faktury (případně jiného pořizovacího dokladu) na adresu uvedenou v reklamačním formuláři, který je přílohou č. 1 těchto podmínek.
 • v zájmu rychlého vyřízení doporučuje prodávající kupujícímu při uplatnění reklamace zaslat zboží doporučenou zásilkou;
 • prodávající neakceptuje odeslání reklamovaného zboží na dobírku;
 • prodávající doporučuje kupujícímu odesílané zboží pojistit;
 • prodávající vrátí kupujícímu finanční prostředky dohodnutým způsobem (zpravidla na bankovní účet).

7.14 Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího-spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím-spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

7.15 Mimosoudní řešení reklamace – pokud bude kupující-spotřebitel nespokojen s vyřešením jeho reklamace nebo bude jeho reklamace ze strany prodávajícího zamítnuta, může v takovém případě využít možnosti mimosoudního řešení sporu s prodávajícím, a to podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Veškeré informace o takovém řešení sporu včetně postupu jsou umístěny zde. kontakt na Ústřední inspektorát České obchodní inspekce včetně všech dalších oblastních inspektorátů jsou na odkazu ZDE, podání návrhu pro mimosoudní řešení sporu elektronickou cestou může kupující-spotřebitel provést prostřednictvím tohoto odkazu ZDE.

 1. Další ustanovení

8.1 Veškeré smluvní vztahy se řídí českým právním řádem.

8.2 Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a jsou v příslušném znění rozhodné pro veškeré objednávky učiněné v tento den a později. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodních podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách prodávajícího: www.remiro.cz, www.familyfashion.cz. Dnem jejich zveřejnění se ruší platnost předchozích obchodních podmínek, to však nemá vliv na kupní smlouvy uzavřené podle dosavadního znění obchodních podmínek (viz první věta tohoto bodu).

8.3 Zvláštní ujednání s kupujícím učiněná v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek, která by s nimi byla v možném rozporu.

8.4 Uzavřením kupní smlouvy se obchodní podmínky prodávajícího stávají pro kupujícího závaznými.

8.5 Vyobrazení uvedená na internetové prezentaci mají pouze informativní charakter a mohou se od skutečnosti lišit.

 1. Osobní údaje

9.1. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a budeme s nimi tak zacházet. Pokud nám k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudeme jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma emailové adresy, na kterou vám mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo souvisejícího zboží a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. Emailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.

9.2 Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

 

Obchodní podmínky jsou platné od 16.2.2024

 

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci

Adresát:               Remiro s.r.o. č.p. 336 Praskolesy 26754  

Uplatnění reklamace

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně data a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis:

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát:               Remiro s.r.o., č.p. 336 Praskolesy 267 54

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Důvod odstoupení:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

 

Datum:

Podpis: